ההפרדה הרכושית כחריג לכלל היחידה המשפחתית לעניין הפטורים וההקלות במיסוי מקרקעין

לאחרונה קבע בית המשפט העליון בע"א 4298/18 מנהל מיסוי מקרקעין ת"א נ' רועי בלנק, כי מעת שההלכה מכירה בחריג ההפרדה הרכושית לכלל היחידה המשפחתית הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין, לפיו לא יחול הכלל כאשר בני הזוג קבעו הפרדה רכושית בהסכם יחסי ממון והוכח כי הפרדה זו אינה מלאכותית ולא נזנחה במהלך החיים המשותפים, לצורך לעניין הפטורים וההקלות במיסוי מקרקעין, יש לפרשו באופן שוויוני ביחס לכל המצבים בהם מתקיימת הפרדה רכושית הנשמרת הלכה למעשה, והמסייגת את תחולת כלל היחידה המשפחתית.

חוק מיסוי מקרקעין מתייחס למשפחה כיחידה אחת לעניין הפטורים וההקלות במיסוי מקרקעין, הן לעניין הפטור לדירת מגורים מזכה מתשלום מס שבח והן לעניין ההקלות במס לעניין רכישת דירה יחידה, וקובע כלל לפיו יראו בני זוג וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים כ"יחידה אחת".

בית המשפט העליון (כב' השופט גרוסקופף) דן בשני ערעורים שהוגשו על-ידי מנהל מיסוי מקרקעין תל-אביב על פסקי דין של ועדות ערר שעוסקים בסוגיית שיעור המס החל על רכישה או מכירה של דירת מגורים יחידה, כאשר לעורך העסקה יש בן זוג המחזיק בדירה משלו, ובני הזוג טוענים לקיומה של הפרדה רכושית ביניהם.

בפסק דינו דן כב' השופט גרוסקופף בשאלה האם חריג ההפרדה הרכושית יכול להתקיים גם במצבים בהם בני הזוג מתנהלים בחיי היומיום כתא משפחתי שבו לא נשמרת הפרדה בין הכנסותיהם והוצאותיהם, וקבע כי גם מקרה שקיימת הפרדה רכושית "חלקית", המתייחסת לבעלות בנכסי המקרקעין בלבד, נופל לגדר חריג ההפרדה הרכושית והינו בגדר תכנון מס לגיטימי.

פסק דינו זה מכיר ונותן לגיטימיות פסיקתית למציאות חיים של תאים משפחתיים "מורכבים", למשל בנישואים מאוחרים כאשר לאחד מבני הזוג, או לשניהם, רכוש דלא ניידי שצברו במהלך חייהם בנפרד, לעומת ה"מקרה הרגיל" כשמדובר בנישואים ראשונים של שני בני זוג צעירים, אליהם הם מגיעים מבלי שלמי מהם יש נכס מקרקעין כלשהו. כב' השופט גרוסקופף קבע, כי אכן ניתן להניח שהפרדה רכושית נפוצה יותר במשפחות "מורכבות" מאשר בתאים משפחתיים "רגילים", אולם מרגע שהוכר החריג בפסיקה לכלל היחידה המשפחתית הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין, יש לפרשו באופן שוויוני ביחס לכלל המצבים בהם מתקיימת הפרדה רכושית הנשמרת הלכה למעשה, והמסייגת את תחולת כלל היחידה המשפחתית.

 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי, ולצורך כך הנך מוזמן ליצור קשר עם עורך דין שגיא רויזר לצורך קבלת המשך ייעוץ בעניינך.