נדל"ן

לרוב נרכשות דירות עוד בטרם היותן, והקבלן בונה את הדירות, בין היתר, בכספים שהרוכשים משלמים לו מעת-לעת, כאשר הרוכשים נוטלים את הסיכון שאם יפשוט הקבלן רגל או אם ייעלם רישום הדירה על-שם הרוכשים – ובהיעדר ביטחון ריאלי – עלול כספם של הקונים לרדת לטמיון.

סעיף 2 לחוק המכר (דירות)  (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) נועד להתמודד עם החששות לכספיהם של רוכשים המתלווים לרכישת הדירה החדשה מהקבלן, וקובע אמצעים להגנת הרוכשים להבטחת כספי הרוכשים בדרכים מדרכים שונות, ביניהן בהוצאתה של ערבות בנקאית לטובת הרוכש, ביטוח הקבלן אצל מבטח שאושר על-ידי הממונה על שוק ההון, שיעבוד הדירה או חלק יחסי מהקרקע עליה היא נבנית במשכנתא ראשונה לטובת הקונה, רישום הערת אזהרה על מכירת הדירה, העברת הבעלות על שם הקונה. קראו עוד...

לאחרונה קבע בית המשפט העליון בע"א 4298/18 מנהל מיסוי מקרקעין ת"א נ' רועי בלנק, כי מעת שההלכה מכירה בחריג ההפרדה הרכושית לכלל היחידה המשפחתית הקבוע בחוק מיסוי מקרקעין, לפיו לא יחול הכלל כאשר בני הזוג קבעו הפרדה רכושית בהסכם יחסי ממון והוכח כי הפרדה זו אינה מלאכותית ולא נזנחה במהלך החיים המשותפים, לעניין הפטורים וההקלות במיסוי מקרקעין, יש לפרשו באופן שוויוני ביחס לכל המצבים בהם מתקיימת הפרדה רכושית הנשמרת הלכה למעשה, והמסייגת את תחולת כלל היחידה המשפחתית. קראו עוד...

קיים שוני בין הפטור ממס שלפי סעיף 49ב(2) לחוק (פטור ממס בגין מכירת "דירה יחידה"), לבין הפטור ממס שלפי סעיף 49ב(5) לחוק (פטור ממס לדירה שנתקבלה בירושה), כך שבעוד שהפטור ממס לפי סעיף 49ב(2) לחוק הינו פטור עצמאי לכל מוכר ומוכר (ולפיכך תקרת הפטור חלה לגבי כל מוכר ומוכר ולא לדירה כולה), הפטור ממס שלפי סעיף 49ב(5) בשל דירה שהתקבלה בירושה, איננו פטור עצמאי ולכן יחול הפטור בהתאם לזכאותו של המוריש בפטור ממס כאילו הוא שמכר את הדירה. קראו עוד...