מידע משפטי

חובת הזהירות - כתנאי לכהונה בתור נושא משרה על המועמד להיות בעל מיומנויות סבירות למילוי תפקידו בחברה. כל חברה בהתאם למאפייניה. חובת הזהירות החלה על נושא משרה משמיעה אך ורק "חובה תהליכית" שעניינה קבלת החלטות על בסיס מידע מהותי שסביר לאספו בנסיבות העניין ותוטל רק במקרים קיצוניים של רשלנות רבתי. קראו עוד...

בדיני החברות במדינת דלאוור התפתחו שלושה סטנדרטים שונים של ביקורת שיפוטית על החלטות עסקיות שהתקבלו בחברה. בקצה האחד של הספקטרום ניצב כלל שיקול הדעת העסקי (BJR – business judgment rule), המקנה מעין "חסינות" למקבלי ההחלטה מפני הטלת חבות בגין הפרת חובת זהירות ובקצה השני של הספקטרום ממוקם כלל ההגינות המלאה (entire fairness), המהווה סטנדרט ביקורת מחמיר בגדרו נבחנת הגינותה של העסקה או הפעולה הרלוונטית. בתווך, בין שני כללים אלה, ישנו סטנדרט ביניים שלישי המכונה "enhanced scrutiny" ("בחינה מוגברת"). אעמוד על שניים מהסטנדרטים שקיבלו הכרה בצורה כזו או אחרת במשפט הישראלי. קראו עוד...

החיים מזמנים לנו אירועים בלתי צפויים המתרחשים בפרק הזמן שבין כריתת החוזה לבין המועד שנקבע לסיומו ולעיתים מדובר באירועים המכשילים את תשתית החוזה. קראו עוד...

פרקטיקה הנוהגת בעולם הבניה בישראל להחל בביצועו של פרויקט בניה בטרם ניתן היתר בניה על-ידי הוועדה המקומית מטעמים הקשורים בעיקר למיקסום רווחיות הפרויקט. בדרך כלל נמצא שגם מזמין העבודה וגם קבלן הביצוע נתנו לכך יד: המזמין - שנתן צו לתחילת עבודה בטרם מתן היתר הבניה; וקבלן הביצוע - שהתחיל לבצע בטרם מתן היתר הבניה.

יחד עם זאת, בהליכים משפטיים המתנהלים בין מזמיני העבודה לבין קבלני ביצוע בנושא פיצויים מוסכמים בגין עיכוב בהשלמת הבניה, נשמעת, לא פעם, טענה על-ידי הקבלן כי המזמין אינו זכאי לפיצוי בתקופה בה לא ניתן היתר בניה למבנה. קראו עוד...

לאחרונה סילק בית הדין האזורי לעבודה תביעה על הסף אשר הוגשה על-ידי תובעת שטענה שהוטרדה מינית, בשל חוסר סמכות עניינית, תוך חזרה על תכלית החוק למניעת הטרדה מינית, ובכלל זה כי אין די בכך שמדובר בעובדים העובדים תחת קורת גג אחת ללא ממשק ביניהם על מנת לקיים את הזיקה מהותית הנדרשת ל"מסגרת יחסי עבודה", ועל אחת כמה וכמה כאשר נטען שההטרדה המינית בוצעה מחוץ למקום העובדה ומחוץ לשעות העבודה, שכן במצב שכזה למעסיק ממילא אין יכולת למנוע את ההטרדה המינית הנטענת. קראו עוד...

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם, בעודו כשיר וצלול, להגדיר מי יהיו נציגיו החוקיים אשר יוסמכו לטפל בענייניו, הן הרכושיים והן הרפואיים, ככל שיגיע למצב של חוסר כשירות משפטית. . קראו עוד...